Rocznik Lituanistyczny, t. 6, 2020

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01Eugenijus Saviščevas, Sądy starostów generalnych żmudzkich (druga połowa XV – pierwsza połowa XVI w.) . 

The Court of the Elders of Samogitia (the Second Half of the Fift eenth – the First Half of the Sixteenth Century)

 

p007 0 00 01Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Badania nad zarządem i eksploatacją zasobów wodnych domeny wielkoksiążęcej w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle wydanych akt Metryki Litewskiej (do końca XVI w.) .

Research on the Management and Exploitation of the Grand-Ducal Domain Water Resources in the Grand Duchy of Lithuania in the Light of Issued Acts of the Lithuanian Metrica (until the End of the Sixteenth Century) 

p007 0 00 01Aliaksandr Kazakou, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce bitwy pod Kleckiem


The Grand Duchy of Lithuania Troops in Times of the Battle of Kletsk 

p007 0 00 01Raimonda Ragauskienė, Kiedy poglądy religijne stają się nieważne: medycy protestantów Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” (1515–1565) i Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach


When Religious Views Become Irrelevant. Th e Physicians of the Protestants –
Mikołaj the Black Radziwiłł (1515–1565) and the Biržai-Dubingiai Line of the Radziwiłł Family

p007 0 00 01Witalij Michałowski, Posłowie ruskich województw Korony na sejmie lubelskim
w styczniu–lutym 1569 roku


Envoys of the Ruthenian Voivodeships of the Crown to the Lublin Sejm
in January and February 1569

p007 0 00 01Uładzimir Padalinski, „Niech to każdy obaczy jeśli Litwa małą krzywdę, żal, despekt i wzgardą ma od Polaków”: epizod sporu między Litwą a Koroną Polską o Inflanty

“Let Everyone see that Lithuania has Harm, Regret, Off ence, and Contempt from the Poles”: an Episode of a Dispute between the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Kingdom over Livonia

p007 0 00 01Andrzej Gaca, Hubert Bąk, Unia kalmarska a unie polsko-litewskie – kilka uwag na temat ich początków i potrzeby kontynuacji badań porównawczych obu związków państwowych


The Kalmar Union and the Polish-Lithuanian Unions – Some Remarks on Their
Beginnings and the Need for Continued Comparative Research on the Both State
Unions

p007 0 00 01Sławomir Karp, W cieniu długów, sąsiedzkich sporów, zajazdów i procesów. Obraz Chryzostoma Karpia (1650–1714), posesjonata z powiatu słonimskiego


In the Shadow of the Debts, Neighbourly Disputes, Forays, and Lawsuits.
The Image of Chryzostom Karp (1650–1714), a Landowner from the Slonim
County

p007 0 00 01Tamara Bairašauskaitė, Kilka uwag o życiu i twórczości Jerzego Ręczyńskiego,
autora poematu Dziewica Litwy Emilia Plater


Some Remarks on the Life and Works of Jerzy Ręczyński, the Author of the Poem “Dziewica Litwy Emilia Plater”

p007 0 00 01Rimantas Miknys, Czy naprawdę unia została wykreślona z projektów Litwy nowoczesnej w końcu XIX – na początku XX wieku?


Was the Union Really Erased from the Modern Lithuanian Statehood Projects
in the Late Nineteenth – Early Twentieth Centuries?

p007 0 00 01Василий Воронин, Места памяти Полоцка: на перекрестках культурных
традиций


Polotsk’s Sites of Remembrance: at the Crossroads of Cultural Traditions

Materiały

p007 0 00 01Andrzej Grzegorz Przepiórka, Karol Żojdź, Dwa komputy wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z pierwszej połowy 1615 roku

 

Two Military Registers of the Grand Duchy of Lithuania Troops from the First
Half of 1615

Recenzje

 

p007 0 00 01Spojrzenie z japońskiej perspektywy. Historia Białorusi i Litwy w badaniach profesora Makoto Hayasaki (Jan Jurkiewicz)

 

p007 0 00 01Jonas Drungilas, Erelio lokio guolyje. Lenkų bajorai Žemaitijoje XVI–XVIII a.: migracija, kalba, atmintis (Grzegorz Błaszczyk)

 

p007 0 00 01Ewa Cherner, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815–1939 (Grzegorz Michalak)

 


In memoriam

p007 0 00 01Mečislovas Jučas (26 IV 1926 – 6 XI 2019) (Henryk Wisner)

 

p007 0 00 01Edvardas Gudavičius (6 IX 1929 – 27 I 2020), historyk, historiozof, inżynier (Grzegorz Błaszczyk)

 

p007 0 00 01Nagroda „Rocznika Lituanistycznego” za rok 2020 

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów