Skip to main content

O nas

Po prawie ćwierćwieczu od powstania Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk powstało pismo publikującego już nie tylko teksty bazujące na referatach wygłaszanych podczas corocznych konferencji Komisji, ale przede wszystkim dokumentujące aktywność międzynarodowego środowiska badaczy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przez długie lata Komisja nie publikowała bowiem przedstawionych referatów. Jednak obecność podczas konferencji obrad członków redakcji poważnych czasopism naukowych sprzyjała publikacji choć części referatów. Przełom nastąpił za sprawą Urszuli Augustyniak, której determinacja – i redakcja – spowodowała publikację trzech tomów materiałów: Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku (2009), Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku (2010) oraz Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku (2011). Od 2015 roku  rozpoczęto wydawanie – idąc z duchem czasu – elektronicznego oraz drukowanego „Rocznika Lituanistycznego”.

Na jego łamach publikowane są prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb