Skip to main content

Zasady recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami opublikowanymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 • Autorzy, nadsyłając artykuł, wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzowania.
 • Artykuły w ciągu 30 dni od nadesłania poddawane są ocenie formalnej przez Redakcję. Teksty zaakceptowane odsyłane są do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 • Wyboru recenzentów dokonuje Redakcja czasopisma.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej z kraju innego niż narodowość autora artykułu.
 • Artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.
 • Recenzje sporządzane są w trybie double-blind review. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci – nazwiska autora.
 • Recenzenci dokonują oceny tekstu w ciągu 60 dni.
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Autor ma  21 dni na dokonanie poprawek i przekazanie Redakcji ostatecznej wersji tekstu. W razie nie dotrzymania tego terminu, redakcja może przesunąć artykuł do kolejnego tomu.
 • Artykuł po poprawkach, jeśli ich zakres był znaczący, może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).
 • Jeśli autor nie akceptuje ocen recenzentów, może poprosić o wycofanie artykułu.
 • Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb