Rocznik Lituanistyczny, t. 7, 2021

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01Hlieb Bierastavy, Przywilej Kazimierza Jagiellończyka dla Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1447 roku. Kształtowanie się treści na tle tekstologii aktu

The 1447 Charter of Casimir Jagellon for the Grand Duchy of Lithuania. The Formation of Its Content Through the Textual Criticism of the Text

 

p007 0 00 01Joanna Kunigielis, Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki

The Functioning Organisation of Bridges and Dikes in the Grand Duchy of Lithuania from the Second Half of the Fifteenth to the End of the Sixteenth Century: An Outline of Problems

p007 0 00 01Anna Paulina Orłowska, Kontakty handlowe Gdańska i Wilna w świetle piętnastowiecznej księgi kupieckiej


Commercial Contacts of Gdańsk and Vilnius in the Light of a Fift eenth-Century Merchant Book 

p007 0 00 01Neringa Dambrauskaitė, Th e Cuisine of Sigismund II Augustus: Food and Its Supply in the Grand Duchy of Lithuania According to the Data in the Court Account Books of 1543–1546

 

p007 0 00 01Jan Tęgowski, O Łoknickich raz jeszcze. Uzupełnienia i poprawki do artykułu Rodzina Łoknickich herbu Nieczuja na Podlasiu i w powiecie brzesko-litewskim do połowy XVII wieku („Rocznik Lituanistyczny” 5, 2019)


On the Łoknickis Once More. Supplements and Corrections to the Article ‘The Łoknicki Family of Nieczuja Coat of Arms in Podlasie and Brest-Litovsk District until the Mid-Seventeenth Century’ („Rocznik Lituanistyczny” 5, 2019)

p007 0 00 01Konrad Bobiatyński, Zbigniew Hundert, W służbie obojga narodów – mechanizmy kariery podstolego rzeczyckiego Kazimierza Michała Pusłowskiego w latach 1660–1696

In the Service of the Commonwealth: Career Mechanisms of Kazimierz Michał Pusłowski, Podstoli of Rzeczyca, in 1660–1696

p007 0 00 01Stanisław Zawadzki, Grzegorz Zawadzki, Puszcze w ekonomiach królewskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVII wieku – zarządzanie i eksploatacja


Primaeval Forests in the Royal Economies of the Grand Duchy of Lithuania in the Second Half of the Seventeenth Century: Management and Exploitation

p007 0 00 01Piotr Jamski, Castrum doloris Augusta II Mocnego w Wilnie i jego zachowane fragmenty


Castrum doloris of Augustus II the Strong in Vilnius and Its Preserved Fragments

p007 0 00 01Anna Sylwia Czyż, O inwestycjach budowlanych Wazów w Wilnie

On the Vasas’ Building Investments in Vilnius

Materiały

p007 0 00 01Adam Lisek, Spis posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich postawa na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku

 

List of Deputies from the Grand Duchy of Lithuania and Th eir Attitudes at the 1735 Pacification Sejm

Recenzje

 

p007 0 00 01Kazimierz Bem, Calvinism in the Polish Lithuanian Commonwealth 1548–1648.
The Churches and the Faithful (Andrea Mariani)

 

p007 0 00 01Andrej Ryčkov, Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys) (Joanna Kunigielis)

 

In memoriam

p007 0 00 01Makoto Hayasaka (19 XI 1948 – 17 XII 2020) (Jan Jurkiewicz)

 

p007 0 00 01Nagroda „Rocznika Lituanistycznego” za rok 2021

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów