Zasady recenzowania artykułów w „Roczniku Lituanistycznym”

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011

(https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf).

1) Autorzy nadsyłając artykuł wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzji.

2) Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie odsyłane do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma.

3) Wyboru recenzentów dokonuje redaktor w porozumieniu z członkami redakcji.

4) Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.

5) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym: co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej z kraju innego niż placówka, w której afiliowany jest autor artykułu.

6) Recenzowane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.

7) Prace recenzowane są anonimowo. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci – nazwiska autora. Niemniej, za usunięcie z tekstu informacji wskazujących na autorstwo odpowiedzialni są Autorzy.  

8) Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

9) Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji.

10) Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie sekretarz redakcji kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.

11) Artykuł po poprawkach – jeśli ich zakres był znaczący – może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji.

12) Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.

13) Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).

14) Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest co roku zarówno na stronie internetowej czasopisma jak i wersji drukowanej.