RL tom 8 okadkaMusiało minąć prawie ćwierć wieku od powstania Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, aby doszło do powstania pisma publikującego nie tylko teksty bazujące na referatach wygłaszanych podczas corocznych konferencji Komisji, ale dokumentującego również aktywność międzynarodowego środowiska badaczy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przez długie lata Komisja nie publikowała przedstawionych referatów. Jednak obecność podczas obrad członków redakcji poważnych czasopism naukowych sprzyjała publikacji choć części referatów. Przełom nastąpił za sprawą Urszuli Augustyniak, której determinacja – i redakcja – spowodowała publikację trzech tomów materiałów: Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku (2009), Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku (2010) oraz Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku (2011). Obecnie – idąc z duchem czasu – Komisja rozpoczyna wydawanie elektronicznego i drukowanego „Rocznika Lituanistycznego”.

Na jego łamach publikowane będą prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

PL ISSN 2450-8446
e-ISSN 2450-8454